Studio Marc Drofmans

Algemene Voorwaarden 

Uitgezonderd uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarde afwijkingen, 

Uitgezonderd uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarde afwijkingen, gelden alleen de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden op al de overeenkomsten tussen partijen. Deze bepalingen blijven gelden, ook wanneer in de eventuele voorwaarden van de klant wordt gesteld dat deze voorrang hebben. 
De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijd door Marc Drofmans, www.MarcDrofman.com of een andere, bevoegde werknemer van Marc Drofmans Photography worden aangepast. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen zijn de facturen betaalbaar uiterlijk op de vermelde vervaldag. 

Indien er geen vervaldag vermeld is, dan zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen van de factuurdatum. De facturen niet vereffend door een particulier op hun vervaldag zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderhevig, vanaf hun vervaldag, aan een intrest van 3.5% per maand op het niet betaalde bedrag. De facturen niet vereffend door een handelaar op hun vervaldag zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderhevig, vanaf hun vervaldag, aan een intrest van 8.5% per maand op het niet betaalde bedrag. 
Bovendien is, bij een niet- of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur dertig dagen na hun vervaldatum, een forfaitaire en niet aftrekbare vergoeding verschuldigd van 15%. Bij niet-betaling van één factuur op vervaldag, worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar. Indien moet overgegaan worden tot gerechtelijke procedure, dan worden alle kosten daarvoor integraal doorgerekend aan de klant bovenop wat hierboven reeds vermeld werd. Daarenboven behouden we ons het recht bijkomende leveringen slechts tegen voorafbetalingen uit te voeren.

Prijzen kunnen ten alle tijden worden aangepast. 

Afgesproken prijzen blijven steeds gelden indien er reeds een voorschot werd betaald of er een offerte werd opgesteld door de particulier of de handelaar.

Verbreking van een overeenkomst is enkel mogelijk mits akkoord van de opdrachtgever en opdrachtnemer bovenop volgende voorwaarden:

● Bij het verbreken van een overeenkomst zal de opdrachtgever een schadevergoeding van 10% van het totale overeengekomen bedrag worden aangerekend.
● Indien het verbreken van een overeenkomst gebeurd binnen een termijn van 14 dagen voor de te leveren prestatie zal de opdrachtgever een schadevergoeding van 25% van het totale overeengekomen bedrag worden aangerekend.
● Indien het verbreken van een overeenkomst gebeurd binnen een termijn van 48u voor de te leveren prestatie zal de opdrachtgever een schadevergoeding van 50% van het totale overeengekomen bedrag worden aangerekend. 

Wijziging van een overeenkomst is enkel mogelijk

Wijziging van een overeenkomst is enkel mogelijk mits akkoord van de opdrachtgever en opdrachtnemer bovenop volgende voorwaarden:
Indien het wijzigen van een overeenkomst gebeurd binnen een termijn van 14 dagen voor de te leveren prestatie zal de vergoeding voor de nieuwe overeenkomst niet lager zijn dan minstens 60% van de vergoeding van het eerste akkoord.

Bij het annuleren van een opdracht, ...

zullen reeds gemaakte kosten zoals achtergrondpapier, usb-sticks, attributen, kledij,... voor deze opdracht altijd worden doorgerekend aan de klant.

Wanneer een prijs wordt gewonnen door ...

Wanneer een prijs wordt gewonnen door een particulier, dient de particulier een afspraak te maken binnen de maand na bekendmaking van winst. Indien de particulier niet komt opdagen op afspraak of zij deze afspraak wenst te wijzigen vervalt het gewonnen bedrag, overeenkomstig met het te winnen bedrag vermeld in de wedstrijd. 

Marc Drofmans Photography Studio heeft het recht 

Marc Drofmans Photography heeft het recht de gemaakte video producties of multimedia toepassingen te publiceren in het portfolio van de eigen website, Facebookpagina, Instagramprofiel of fysiek portfolioboek zonder toestemming van de opdrachtgever.

Behoudens andersluidende overeenkomst blijft 

Behoudens andersluidende overeenkomst blijft Marc Drofmans Photography Studio de eigenaar van alle video producties, grafische ontwerpen, cinematografiche bestanden en fotobestanden, de programmatie alsook de broncode. Het is aan de klant alsook elke andere toeschouwer van alle video producties, grafische ontwerpen, cinematografische bestanden en fotobestanden niet toegelaten deze te gebruiken voor commerciële doeleinden; noch voor de promotie van events. 
Deze mogen wel gebruikt worden op sociale media door particulieren mits vermelding van "©Marc Drofmans Photography", "© Marc Drofmans Photography", "foto door Marc Drofmans Photography" of door middel van de tag @ Marc Drofmans Photography op social media kanalen zoals Instagram en Facebook. De klant kan alvorens de beelden worden opgeleverd vragen om de rechten van de beelden over te kopen. In dit geval zal er een meerprijs van 30% van het totaalbedrag worden aangerekend. 

Tijde op te schorten wanneer 

Marc Drofmans Photography Studio is er toe gerechtigd om haar prestaties te allen tijde op te schorten wanneer 
(1) facturen niet betaald worden binnen de zeven dagen na daartoe te zijn aangemaand, 
(2) aan een website een inhoud wordt gegeven die illegaal is, derden kan schaden, voor hen denigrerend kan zijn, 
(3) auteurs- en eigendomsrechten van derden miskent. Van zodra de diensten werden opgeschort, neemt deze overeenkomst van rechtswege en zonder enige verdere ingebrekestelling een einde. Alleszins zal de klant of opdrachtgever, ook na de beëindiging, Marc Drofmans Photography Studio vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet respecteren van één van de bepalingen van deze overeenkomst en alle geleden schade (zowel de rechtstreekse als de gevolgschade) vergoeden.

Niet verantwoordelijk

Marc Drofmans Photography Studio is niet verantwoordelijk voor eventuele gevallen van overmacht hierin begrepen tijdelijke onderbrekingen van internetsystemen, dit ongeacht de oorzaak. Uit dien hoofde is hij dan ook niet vergoedingsplichtig. 
De klant dient eventuele storingen dadelijk aan Marc Drofmans Photography Studio te melden doch is ervan op de hoogte dat Marc Drofmans Photography Studio geen enkele controle uitoefent op informatica verkeer, bijgevolg de klant onder meer zelf controle dient uit te oefenen en hiervan het risico draagt.

De leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden slechts gegeven bij wijze van aanduiding en kunnen géén ontbinding van de verkoopovereenkomst noch de betaling van vergoeding of interesten door de klant of opdrachtgever met zich meebrengen.

Mislukte reportage

Nooit kan een mislukte reportage buiten de wil van Marc Drofmans Photography Studio (te wijten aan technische, meteorologische … problemen) of andere uitzonderlijke voorvallen enige vorm van schadevergoeding ten voordele van de klant of opdrachtgever opbrengen.

Beeldmateriaal 

Het gemonteerd beeldmateriaal blijft een subjectief product dat de opdrachtgever niet kan gebruiken als reden voor niet-betaling

Bij een gebrek aan shotlist

Bij een gebrek aan shotlist of opsommingslijst van verwachte beelden voor de prestatie van start gaat kan er nooit enige vorm van schadevergoeding ten voordele van de klant of opdrachtgever in rekening worden gebracht indien er volgens de klant onvoldoende beelden of beelden buiten verwachting werden aangeleverd.  

Sabam en auteursrecht, verplichtingen

De eventuele verplichtingen ten overstaan van Sabam en auteursrecht vallen volledig ten laste van de klant. De klant dient, bij het fotograferen van een al dan niet openbaar evenement, iedere aanwezige op de hoogte te stellen van de lopende fotografische activiteiten. Indien een aanwezige niet gefotografeerd wil worden, dient hij/zij dit persoonlijk te melden aan de fotograaf.

Het uitgaande facturenboek

Het uitgaande facturenboek geldt als bewijs van verzending per post of per mail van de factuur.

Rechtbank van Antwerpen

In geval van geschil, van welke aard ook, is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd en geldt enkel de Belgische wetgeving. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door een rechtbank als nietig zouden worden bevonden, heeft deze nietigheid geen invloed op de andere bepalingen van de overeenkomst die van kracht blijven.

Ontvankelijk te zijn

Om ontvankelijk te zijn, dienen opmerkingen en klachten tegen deze facturen ons binnen de acht dagen en schriftelijk te worden overgemaakt.

Overeenkomst

Wanneer er een overeenkomst wordt afgesloten door Marc Drofmans Photography Studio wordt de klant of opdrachtgever automatisch verondersteld kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en betaalvoorwaarden. 

Aangekochte prints

Reeds aangekochte prints kunnen niet worden terugbetaald nadat de bestelling is geplaatst. De bestelling wordt steeds geplaatst na akkoord van de klant.

....

....